Menu

SMJERNICE ZA PRAVILAN POSTUPAK PROVJERE I POTVRDE IDENTITETA

SMJERNICE ZA PRAVILAN POSTUPAK PROVJERE I POTVRDE IDENTITETA

SMJERNICE ZA PRAVILAN POSTUPAK PROVJERE I POTVRDE IDENTITETA PACIJENTA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA (IDENTIFIKACIJA I VERIFIKACIJA)

Radna skupina: Marinko Artuković, Damir Jung, Marija Kadović, Vlasta Krešić,Tanja Lupieri , Petar Mardešić, Vesna Markač, Drago Paušek, Ana Primorac,Nevena Rakušić, Ana Stavljenić-Rukavina

Izradivši specifikacije za standardiziranu identifikacijsku narukvicu, uvidjeli smo potrebu za izradom nacionalnih smjernica za pravilnu identifikaciju i verifikaciju pacijenta, dakle pravilnu i sigurnu primjenu identifikacijske narukvice. Uz pomoć ustanova koje su već uvele ili djelomično uvele ovaj postupnik izradili smo smjernice koje je potrebno primjenjivati u svim zdravstvenim ustanovama, prvenstveno bolnicama, koje koriste identifikacijsku narukvicu, kako bi njezina uloga bila potpuna.

Svrha ovoga dokumenta je opisati postupak kontinuirane provjere i potvrde identiteta svih pacijenata, a s ciljem poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite i podizanja razine sigurnosti pacijenata. Osobitu pozornost potrebno je usmjeriti na postupak pravilne verifikacije pacijenta, tzv. postupkom dvostruke provjere, što će biti objašnjeno kasnije, te na određivanje odgovornog osoblja za izdavanje identifikacijske narukvice. Svaka ustanova, odnosno odjel ima mogućnost razvijanja detaljnijih postupnika i funkcionalnosti u skladu sa svojim potrebama i mogućnostima, no ona moraju poštivati osnovna načela primjene identifikacijske narukvice koja su niže navedena. 

PROVEDBA

Identifikacijska narukvica
Narukvica bijele boje na kojoj se nalaze slijedeći podaci:
Osnovni podaci:
• Ime i prezime pacijenta
• Datum rođenja
• Šifra i naziv odjela
• Ime i prezime, te telefonski broj osobe za kontakt koju je naveo pacijent
• Barkod

Dodatni podaci:
• Ime oca ili majke (obavezno u pedijatriji)
• Jedinstveni bolnički broj
• Datum prijema u bolnicu
Identifikacija pacijenta i izdavanje narukvice
Prilikom prijema u bolnicu (redovnog, hitnog, dnevnog) potrebno je pacijentu izdati i postaviti identifikacijsku narukvicu. Potrebno je ovlastiti i
educirati određeno osoblje koje će provoditi ovaj postupak.

Ulazak pacijenta u bolnicu

Na prijemnom šalteru administrativno osoblje treba:
• upisati osnovne podatke o pacijentu u računalo (ime i prezime pacijenta, datum rođenja, odjel prijema, MBO broj)
• učiniti provjeru identiteta pacijenta prema dokumentu sa slikom
• izdati identifikacijsku narukvicu (na kojoj su isprintani slijedeći podaci: bar kod, ime i prezime, datum rođenja, odjel na kojem je
hospitaliziran) i uložiti u medicinski karton /povijest bolesti
• administrativno osoblje NE postavlja narukvicu, već pacijent s dokumentacijom i narukvicom odlazi na odjel

Potrebno je definirati mjesta na kojima se može izdati narukvica, te odgovorno osoblje, kako bi se u svako doba dana pacijenti mogli upisati u
bolnicu i dobiti identifikacijsku narukvicu.
Sukladno potrebama kliničke prakse, set podataka na identifikacijskoj narukvici podložan je promjenama.Bar kod narukvice identičan je bar
kodu koji se nalazi na povijesti bolesti, odnosno na matičnom listu pacijenta. Skeniranjem bar koda otvorena je mogućnost jednostavnog i
brzog pristupa pacijentovim podacima koji se nalaze u elektroničkom obliku.

Postavljanje narukvice
Na odjelu je također potrebno ovlastiti određeno osoblje koje će postavljati identifikacijsku narukvicu. Obično je to medicinska sestra, jedna
po smjeni, te je potrebno voditi i evidenciju o tome tko je odgovoran. Nije uputno da sve sestre imaju to zaduženje, kako bi se izbjegle greške u
postupanju. Postupnik ovisi o mogućnostima podjele rada, no svakako je bitno da ustanova donese postupnik prilagođen vlastitim potrebama,
te da ga se pridržava.
• Na odjelu odgovorna sestra još jedanput provjerava da li se podaci koje navodi pacijent slažu s podacima na narukvici.
Tek tada postavlja identifikacijsku narukvicu.
• Prilikom stavljanja identifikacijske narukvice potrebno je ukratko objasniti važnost njezinog nošenja (sigurnost pacijenta) tijekom
cijelog boravka u bolnici. U slučaju da pacijent odbije nositi narukvicu, mora potpisati izjavu o odbijanju nošenja narukvice.
• Narukvica se obično postavlja na nedominantnu ruku, ali u slučaju bilo kakvih ograničavajućih čimbenika moguće ju je postaviti i na
drugu ruku ili nogu.
• Narukvica se postavlja „labavo" s prostorom od jednog prsta, tj. da ne stišće pacijenta i omogućava postavljanje venskog puta, ali
dovoljno usko da ne spadne.

DVOSTRUKA PROVJERA
Dvostruka provjera identiteta pacijenta ili verifikacija.
Provjera identiteta pacijenta prije pružanja zdravstvenih usluga osigurava da je prava osoba dobila adekvatnu medicinsku uslugu i skrb.
Prije izvršenja zdravstvenih usluga provodi se postupak za potvrdu identiteta pacijenta, a koji se sastoji od najmanje dva izvora identifikacije
pacijenta:
• aktivna komunikacija (usmena ili pismena) s pacijentom ili heteroanamnestički
• potrebno je utvrditi dva identifikatora (A, B) - pacijenta se pita:
A - ime i prezime
• ISPRAVNO: KAKO SE ZOVETE?
• NEISPRAVNO: JESTE LI VI IVICA IVIĆ?
B - datum rođenja
• korištenje identifikacijskih narukvica za provjeru identiteta pacijenta (kontaktna tag tehnologija u obliku narukvice s ispisanim
barkodom matičnog broja pacijenta)
• tada se uspoređuju dobiveni podaci, i ako se podudaraju nastavlja se s postupkom

Postupak provjere identiteta dužni su provoditi svi zdravstveni djelatnici, studenti, volonteri i ostalo osoblje koje provodi zdravstvene postupke.
U slučaju timskih postupaka, potrebno je unaprijed odrediti odgovornu osobu koja će provoditi postupak verifikacije.
Mjesta definirana za identifikaciju pacijenta su opremljena opremom za provjeru identiteta pacijenata (računalo i čitač barkoda).
Provjeru identiteta pacijenta je potrebno provoditi u slijedećim situacijama:
• prijem u bolnicu i otpust iz bolnice
• dolazak na odjel i uzimanje anamneze
• prije svakog davanja terapije na odjelu
• prilikom odlaska na sve dijagnostičke postupke
• prije svih terapijskih postupaka , osobito invazivnih i kirurških zahvata
• prilikom transporta

Narukvice u boji i posebna obilježja
Administrativno osoblje smije izdavati samo narukvice u bijeloj boji.
Moguće je koristiti i narukvice u bojama, no preporučeno je koristiti samo jednu boju - crvenu - koja bi označavala da postoji neki rizik kod pacijenta
(prema Specifikacijama za standardiziranu identifikacijsku narukvicu). Crvene narukvice se najčešće upotrebljavaju za označavanje alergija,
rizika od bolničkih infekcija, dekubitusa. Odluku o izdavanju narukvice u boji donosi liječnik, a izdaje je odgovorno odjelno osoblje. Prilikom
postavljanja crvene narukvice, skida se bijela narukvica.
Za potrebe dječjih odjela uputno bi bilo imati manje narukvice, vizualno prilagođene, koje bi izgledom olakšale prihvaćanje identifikacijske
narukvice od strane djeteta.

Identifikacija pacijenata sa istim imenom i prezimenom
Ukoliko se na odjelu nalaze pacijenti s istim imenom i prezimenom, neophodno je osigurati da ti pacijenti ne borave u istoj sobi. Prilikom
pripreme i primjene terapije pacijentima sa istim imenom i prezimenom, medicinska sestra je obvezna provjeriti identitet pacijenta uspoređivanjem
matičnih brojeva, spola i datuma rođenja, pri čemu je uz usmenu provjeru obvezna provjera podataka na identifikacijskoj narukvici pacijenta.
Postupak izdavanja identifikacijske narukvice kod pacijenata s nepoznatim identitetom
U slučaju da stanje pacijenta onemogućuje provjeru identiteta i/ili nema pratnje obitelji koja bi mogla posvjedočiti identitet, pacijent se
zaprima kao osoba NN (nomen nescio).
Izdaje se narukvica sa slijedećim podacima:
• Umjesto imena i prezimena pacijenta upisuje se: N.N.
• Šifra i naziv odjela
• Barkod
• Jedinstveni bolnički broj
• Datum prijema u bolnicu
Čim se stanje stabilizira i moguće je učiniti provjeru identiteta pacijenta, prema prethodno opisanim postupcima, pacijentu se izdaje nova
narukvica sa svim podacima. U slučaju da se identitet ne može utvrditi auto ili heteroanamnestički, identitet utvrđuje Policijska uprava.

Skidanje identifikacijske narukvice
Pri otpustu pacijenta s bolničkog liječenja, medicinska sestra na odjelu skida identifikacijsku narukvicu i stavlja je u prikladnu ambalažu, te
ulaže u Povijest bolesti. Tako čuvana, služi kao dokaz o postojanju dvostruke identifikacije pacijenta.
Ako je potrebno, narukvica se skida prije operativnog zahvata ili dijagnostičkih postupaka, ali zamjenska narukvica mora biti postavljena prije
odlaska.
Prilikom promjene odjela potrebno je izdati novu identifikacijsku narukvicu s odgovarajućim podacima.
U slučaju oštećenja narukvice ili bilo kakvog problema s narukvicom (nemogućnost očitanja barkoda), odgovorno osoblje je dužno tiskati novu
identifikacijsku narukvicu.
U slučaju da se tijekom hospitalizacije uoči greška u vezi s identifikacijom pacijenta (u povijesti bolesti, informacijskom sustavu, dostavljenom
laboratorijskom ili drugom nalazu) zdravstveni radnik koji je uočio nepravilnost, dužan je odmah započeti proces ispravljanja uočenih grešaka.
Nemogućnost izdavanja identifikacijske narukvice
Potrebno je imati razvijen postupnik u slučaju da se identifikacijska narukvica ne može izdati.
Nadzor
U svakoj ustanovi je potrebno identificirati mjesta najvećeg rizika, te provoditi nadzor nad procesom identifikacije i verifikacije.

na vrh članka
Info for bonus Review William Hill here.

Iz medija o HDSP

Korisni linkovi

SURADNA DRUŠTVA